Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Praca
Nabór na stanowisko pracy Ssmaodzielny Referent PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 03 lipca 2018 07:40

Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

z siedzibą przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia stanowiska,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5.   Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela oraz sporządzanie  list wypłat  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • wprowadzanie danych uczniów nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane identyfikacyjne

- dane dziedzinowe (cały zakres danych)

 • prowadzenie dokumentacji uczniowskiej związanej z:

- prowadzeniem księgi arkuszy ocen,

- prowadzeniem księgi uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z przyjęciem i przekazaniem uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z realizacją obowiązku szkolnego,

- wystawianiem zaświadczeń uczniowskich,

- wystawianiem legitymacji uczniowskich,

- wydawaniem i rozliczaniem świadectw szkolnych,

 • sporządzanie sprawozdań GUS i wysyłanie we właściwym terminie,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej ISP nr 67,
 • dostarczanie i odbieranie korespondencji do i z urzędów związanych z funkcjonowaniem    ISP nr 67,
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej  efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu, przepisów i zasad obowiązujących w ISP nr 67, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora ISP nr 67,
 • dbanie o dobro ISP nr 67, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie 
Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86         lub przy ul. Maratońskiej 47 b w godzinach 9.00 – 14.00  w terminie do 31 lipca 2018

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. 
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami,  zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

 

 
Nabór na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 sierpnia 2017 07:31

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1   w Łodzi 
Łódź al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia stanowiska,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5.   Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela oraz sporządzanie  list wypłat  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom  Zespołu,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • ściąganie programu i aktualizacji SIO-modernizacja,
 • wprowadzanie danych nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane identyfikacyjne

- dane dziedzinowe (cały zakres danych)

 • prowadzenie dokumentacji uczniowskiej związanej z:

- prowadzeniem księgi arkuszy ocen,

- prowadzeniem księgi uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z przyjęciem i przekazaniem uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z realizacją obowiązku szkolnego,

- wystawianiem zaświadczeń uczniowskich,

- wystawianiem legitymacji uczniowskich,

- wydawaniem i rozliczaniem świadectw szkolnych,

 • sporządzanie sprawozdań GUS i wysyłanie we właściwym terminie,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej Z.S.I . nr 1,
 • dostarczanie i odbieranie korespondencji do i z urzędów związanych z funkcjonowaniem  Zespołu,
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej  efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu, przepisów i zasad obowiązujących w Zespole, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Zespołu,
 • dbanie o dobro Zespołu, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy, ,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie 
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00 
w terminie do 31 sierpnia 2017

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. 
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami,  zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

 

 
Informacja o zatrudnieniu pracownika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 października 2016 08:45

Łódź, dnia 30.09.2016.

ZSI1/1114/3/2016

 

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko:

 

Samodzielny referent

w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana i będzie zatrudniona:

Pani Magdalena Popowicz, zamieszkała w Łodzi

 

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Popowicz złożyła wszystkie wymagane dokumenty i spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą wymaganą na ww. stanowisku.

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1

Dyrektor

mgr Barbara Celmerowska

 
Informacja o zatrudnieniu pracownika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 października 2016 08:44

Łódź, dnia 26.09.2016.

ZSI1/1114/2/2016

 

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko:

 

Inspektora ds. BHP

w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany i będzie zatrudniony:

Pan Marek Horoszczuk, zamieszkały w Łodzi

 

Uzasadnienie:

Pan Marek Horoszczuk złożył wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą wymaganą na ww. stanowisku.

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1

Dyrektor

mgr Barbara Celmerowska

 
Nabór na stanowisko samodzielny referent PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 września 2016 14:47

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1   w Łodzi
Łódź al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy  stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela oraz sporządzanie  list wypłat  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom  Zespołu,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • ściąganie programu i aktualizacji SIO-modernizacja,
 • wprowadzanie danych nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane identyfikacyjne

- dane dziedzinowe (cały zakres danych),

 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej            efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu i ustalonego porządku w Zespole, przepisów i zasad przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 • dbanie o dobro Zespołu, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy, ,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 30 września 2016 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. r ZSI nr 1 w Łodzi powiadomi telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami,  zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

Dyrektor   ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska

Poprawiony: piątek, 09 września 2016 09:49
 


Strona 1 z 2
Copyright © 2019 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates